Mastermodule Ondersteuning binnen passend onderwijs

Mastermodule Ondersteuning binnen passend onderwijs
Event Ended

Deze mastermodule is bestemd voor leraren met een begeleidende rol in passend onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en mbo.

In deze mastermodule, specifiek gericht op docenten met een begeleidende rol in passend onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en mbo, gaat het met name om de rol en taken van de begeleider in deze vormen van onderwijs. Zowel interne begeleiders (PO), als zorgcoördinatoren (VO en mbo), hebben een belangrijke ondersteunende taak binnen de schoolorganisatie. Hun taak en/of functie wordt bepaald door meerdere factoren: schoolbeleid, beleid van samenwerkingsverband, wetgeving, eisen van de doelgroep en de professionaliteit van de collega’s in de school. Afhankelijk van 5de ruimte die de begeleider krijgt of neemt wordt veelal ook een rol als middenmanager gespeeld, naast die van ondersteuner van de collega’s. In deze mastermodule krijgen begeleiders een beeld van hun plek en positie in de schoolorganisatie en de eisen die aan hen gesteld kunnen worden. Om dat te bereiken kijken zij naar het eigen schoolbeleid, de eisen van de beroepsvereniging nu en in de toekomst, internationale beroepsstandaarden van de begeleider, de veranderende wetgeving, het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en het opgestelde schoolprofiel van de eigen school met de bijbehorende ambities. Ook het inspectierapport van de school met betrekking tot de leerlingondersteuning kan hier verhelderend werken. De rol, positie en taak van de begeleider hangen nauw samen met opvattingen in de eigen organisatie over passend onderwijs, opbrengstgericht werken, de oplossingsgerichte benadering, handelingsgericht werken, de gehanteerde LeerlingVolgSystemen, het omgaan met de ontwikkelingsperspectieven van leerlingen, het maken en hanteren van groepsplannen.

https://www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Ondersteuning-binnen-passend-onderwijs

All Utrecht events